Tag: แปลงปลูกผัก

โฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

โฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ข้อดีของการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ประหยัดพื้นที่เพาะปลูก ไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดิน พืชผักสะอาดปลอดสารพิษ

โฟมปลูกผัก แปลงผัก

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชแบบไร้ดิน หรือปลูกในน้ำที่มีการเติมสารละลายเกลืออนินทรีย์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด

โฟมแปลงปลูกผัก

แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ถูกออกแบบและผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ให้เหมาะกับการปลูกแบบ DRFT

โฟมสร้างบ้าน, โฟมแผ่น,ผนังโฟม,เม็ดโฟม,บ้านโฟม,โฟมกันความร้อน,โฟมกันกระแทก