fbpx

Tag: โฟมปลูกผัก

โฟมปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์, กล่องโฟม , โฟมแผ่น,ลังโฟม

โฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

โฟมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ข้อดีของการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ประหยัดพื้นที่เพาะปลูก ไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดิน พืชผักสะอาดปลอดสารพิษ

โฟมปลูกผัก , โฟมเพื่อการเกษตร ,แปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

โฟมปลูกผัก แปลงผัก

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชแบบไร้ดิน หรือปลูกในน้ำที่มีการเติมสารละลายเกลืออนินทรีย์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด

โฟมปลูกผัก , แปลงปลุกผักไฮโดรโปรนิกส์

โฟมแปลงปลูกผัก

แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ถูกออกแบบและผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ให้เหมาะกับการปลูกแบบ DRFT